Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. De Nederlandse Welsh Corgi Club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Copyright

De samenstelling, inhoud en structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets ervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, Internet, CD-ROM of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nederlandse Welsh Corgi Club.

Fotografie

Iedere bezoeker is gehouden de Nederlandse Welsh Corgi Club toe te staan op tijdens de evenementen beeld- of geluidsopnamen te (doen) maken. De bezoeker zal geen bezwaar maken tegen gebruik of openbaarmaking van zijn portret/gelijkenis door de Nederlandse Welsh Corgi Club  op de website en andere media, noch daarvoor enige financiële vergoeding verlangen. Het is zonder uitdrukkelijke instemming van de Nederlandse Welsh Corgi Club verboden gebruik te maken van foto- video-, film, geluids- en andere opnameapparatuur tijdens de evenementen – tenzij bestemd voor particulier en niet-zakelijk gebruik.