Raad van Beheer.


Hondensector, wetenschap en dierenwelzijnsorganisaties presenteren plan FairDog

 

'Waar kan ik zonder zorgen een gezonde en sociale hond aanschaffen?’ Deze vraag blijkt in de praktijk moeilijk te beantwoorden. De wereld van de hondenhandel en –fokkerij is gecompliceerd en aan elke vorm kleeft een risico. Dit maakt de aanschaf van een hond alles behalve eenvoudig. Met onder andere kwaliteitscriteria voor de hondenfokkerij en import van buitenlandse herplaatsers, een website met betrouwbaar aanbod voor consumenten en het stimuleren van het bonafide aanbod wil FairDog op termijn een goed antwoord kunnen geven op deze vraag.

In Nederland hebben zo'n 1,2 miljoen huishoudens een hond, samen goed voor 1,5 miljoen honden. Op de kat na het meest gehouden huisdier. Naar schatting is er elk jaar vraag naar 150.000 honden. De vraag is groot, het aanbod ook alleen is dat versnipperd en niet altijd even betrouwbaar. Waar moet je zijn als je op zoek bent naar een gezonde en sociale hond? Een rasvereniging, het dierenasiel, een handelaar, wachten tot de hond van een kennis weer een nestje heeft of toch maar via Marktplaats? De consument ziet door de bomen het bos niet meer, zeker niet als je ook nog wilt voorkomen dat je toekomstige hond uit de malafide handel komt, gezondheids- of gedragsproblemen heeft of ziektes met zich meedraagt.

Website met betrouwbaar aanbod

Om zoekende hondenkopers te helpen wil FairDog op termijn de consument een website met alleen betrouwbaar aanbod bieden. Daarbij maakt het niet uit of ze op zoek zijn naar een professioneel gefokte hond, een gelegenheidspup of een herplaatser (bijvoorbeeld een hond uit een asiel) uit binnen- of buitenland. Tegelijkertijd kan gerichte voorlichting en informatie ervoor zorgen dat er een zo goed mogelijke match tussen hond en mens wordt gevonden. Op de website wordt de nieuwe hondenbezitter ook na de aankoop verder geholpen met informatie over de opvoeding en verzorging van de hond.

Kwaliteitscriteria fokkerij en import honden

Om tot zo'n website te komen moeten er onder meer kwaliteitscriteria worden vastgesteld binnen de fokkerij. Denk aan gebieden als gezondheid, gedrag, fokmethode, huisvesting en het welzijn van de honden. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar manieren om ervoor te zorgen dat er een juiste match wordt gevonden tussen hond, mens en omgeving. Voor import van honden uit het buitenland komen daar nog een aantal zaken bij. Transparantie over de selectie en herkomst, voorkomen van insleep infectieziekten, transport en een bijdrage aan het oplossen van problemen met zwerfhonden in land van herkomst zijn daar voorbeelden van. De consument moet er straks op kunnen rekenen dat de hond die ze via FairDog vinden een gezonde en sociale hond is die op een verantwoorde wijze is gefokt of geïmporteerd en dat ze de juiste informatie hebben om samen een mooie toekomst tegemoet te gaan.

Deelnemers FairDog

Citaverde College, Dibevo, Dier & Recht, Dierenbescherming, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, Stray Animal Foundation Platform, Universiteit Utrecht, Hogeschool Van Hall Larenstein en Vereniging van Beroepsmatige Kennelhouders (VBK). Andere partijen die belangstelling hebben om mee te doen aan FairDog kunnen zich bij het platform aanmelden via de website Fairdog.nl.NA DE BREXIT REIZEN MET HONDEN NAAR EN VAN ENGELAND

Van Nederland naar Engeland

Vooralsnog geeft Engeland zelf aan dat er na de Brexit niets gaat veranderen. Dit betekent dat aan de volgende eisen moet worden voldaan:

• Het dier is gechipt. • Het dier heeft een geldige rabiësvaccinatie.

• Het dier heeft een geldig EU-dierenpaspoort.

• Honden moeten behandeld zijn tegen Echinococcus minimaal 24 uur en maximaal 120 uur (5 dagen) voor het tijdstip van binnenkomst in het VK.

Van Engeland naar Nederland

Als de eigenaar van Engeland naar Nederland reist, dan moet in ieder geval aan de volgende eisen worden voldaan:

• Het dier is gechipt. • Het dier heeft een geldige rabiësvaccinatie.

• Het dier heeft een geldig EU-dierenpaspoort of een gezondheidscertificaat afgegeven door de officiële autoriteit van het VK. Let op: omdat  het VK na de Brexit geen      onderdeel meer is van de EU, is het EU-dierenpaspoort dat in het VK is uitgegeven niet meer geldig!

• Het dier heeft een titreringstest op rabiësantilichamen ondergaan met een positieve uitslag (≥ 0,5 IU/ml), en daarna is een wachttijd van drie maanden aangehouden.       Let op: de wachttijd geldt niet als het bloedmonster is verzameld in de EU én getest is in een EU gecertificeerd laboratorium. Ook moet het positieve resultaat zijn     bijgeschreven in het paspoort.

Aanvullende informatie rabiës titerbepaling De serologie kan worden uitgevoerd dertig dagen na de eerste rabiësvaccinatie. Is het dier (daarna) netjes elke keer geënt voordat de geldigheid van eerdere vaccinatie(s) is verlopen, dan kan de test direct uitgevoerd worden. De test moet worden uitgevoerd in een erkend laboratorium in Europa. Zolang de hervaccinatie heeft plaatsgevonden binnen de door de fabrikant gestelde termijn, blijft de test geldig en hoeft de serologie niet opnieuw herhaald te worden voor terugkeer naar Nederland. 

Voor informatie over de situatie na een harde Brexit kijk op de website van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG)Brief ECVO wijzigingen in Scheme  29-08-2016

European College of Veterinary Ophthalmologists (ECVO) - Hereditary Eye Disease Committee (HED), Nederlands oogpanel

Aan de bij de Raad van Beheer aangesloten Rasverenigingen

Betreft het HED “eye Scheme”

Informatiebrief voor rasverenigingen, fokkers en hondeneigenaren.

Het oogonderzoek op erfelijke afwijkingen en de notering van de resultaten ervan is geen statisch gebeuren. Veranderingen kunnen optreden. Dit moeten alle betrokkenen (eigenaars/fokkers, rasverenigingen én de panelleden) beseffen.

Voortschrijdend inzicht heeft de Hereditary Eye Disease Committee (HED) van de ECVO in 2016 doen besluiten tot het doorvoeren van enkele principiële wijzigingen in het ECVO-onderzoek op erfelijke oogafwijkingen en de wijze van noteren van de resultaten. In verband met de verwerking in datasystemen wordt wel steeds getracht het aantal wijzigingen in het noteringssysteem zo beperkt mogelijk te houden.

In deze brief vindt u de belangrijkste wijzigingen (met een beknopte uitleg). Meer uitleg kunt u vinden op de ECVO website: www.ECVO.org onder ‘Hereditary Eye Diseases’, vervolgens ‘Manual’ en ‘Guidelines’. Directe link: http://www.ecvo.org/index.php?option=comcontent&view=article&id=173&Itemid=701

  1. Er wordt thans gesproken van “erfelijke” of “als erfelijk beschouwde oogziekten”, afgekort: (E-EBOZ)

“Erfelijke” oogziekten: waarbij d.m.v. een DNA test of uitgebreide proefparingen de erfelijkheid en de wijze van overerving is vastgesteld (bijvoorbeeld een aantal tests voor progressieve retina atrofie - DNA mutaties, CEA, PHTVL-PHPV).

“Als erfelijk beschouwde” oogziekten: waarbij de ziekte o.a. in een sterk verhoogde frequentie en alleen in bepaalde rassen voorkomt. Bij deze oogziekten is een DNA test (nog) niet beschikbaar.

  1. Er wordt aanbevolen de ogen van alle honden en katten eerst te onderzoeken voordat de pupillen worden verwijd met oogdruppels, en in ieder geval bij een aantal specifieke rassen waarbij de afwijking beter te herkennen is bij een nauwe pupil of waarbij er risico bestaat op complicaties door de druppel (bijvoorbeeld bij een losliggende lens [luxatie] en glaucoom). De betreffende rassen staan in hoofdstuk 6 van de manual. In Duitsland en Noorwegen wordt dit zo gehanteerd, dit is echter tijdrovender en kosten verhogend en er is nog niet aangetoond dat dit bij alle rassen noodzakelijk is.
  2. De gevonden E-EBOZ worden steeds aangevinkt in de vakjes op het Rapport oogonderzoek van de ECVO, ook als van de oogafwijking bij dat betreffende ras geen problemen bekend zijn. Voorheen werd hiervoor “N.B.” gebruikt, waarmee werd aangegeven dat de betreffende oogziekte nog in onderzoek was en waarbij de rasvereniging werd geadviseerd dit te noteren zodat bij latere problemen door de afwijking deze dieren toch konden worden teruggevonden. Dit bleek in de praktijk tot ongelijke beoordelingen en adviezen te kunnen leiden.

Het zal nu dus voorkomen dat een oogafwijking wordt vermeld (aangevinkt) die bij dat betreffende ras (nog) geen problemen heeft opgeleverd. Dat heeft als gevolg dat in rasverenigingsreglementen niet meer eenvoudig kan worden gesteld dat de honden “vrij” moeten zijn van alle op het ECVO-onderzoeksformulier vermelde oogafwijkingen. Ook zal het voorkomen dat een hond bij eerder onderzoek een uitslag “NB niet vrij voor...” kreeg en nu “niet vrij voor ...”. Dat zal met name in de eerste jaren het geval zijn voor de afwijking Membrana Pupillaris Persistens (MPP). De Rasvereniging/FAC zal moeten beseffen dat de hond nu niet ineens een ernstige erfelijke afwijking heeft die er bij het voorgaande onderzoek niet was, maar dat de manier van noteren is gewijzigd.

In de hoofstukken 8 (Veterinary Ophthalmologists Advice) en 9 (afwijkingen per ras) kan worden gevonden bij welke rassen bepaalde E-EBOZ een rol spelen, wat de betekenis is voor het betroffen dier en welke de eventuele adviezen voor het gebruik van het dier in de fokkerij zijn. Daarnaast wordt aanvullende informatie over het specifieke ras gegeven, of het daarbij veel voorkomt en wat er verder bekend is over de afwijking (literatuur). Hoofdstuk 9 is echter nog incompleet, hieraan wordt door de diverse panels gewerkt.

Voor rasverenigingen en fokkers betekent dit dat zij deze informatie kunnen gebruiken bij de vaststelling van alle bij een ras voorkomende erfelijke afwijkingen en oogafwijkingen in het bijzonder. Zij zullen daarbij de afweging moeten maken welke prioriteiten er moeten worden gesteld, hoeveel fokmateriaal aanwezig is, en of en hoe streng fokregels moeten worden vastgesteld.

  1. Voor oogziekten vermeld onder no. 7 of 18 op de verklaring: “Andere” zijn standaard terminologie-lijstjes opgesteld zodat steeds de zelfde termen in alle databestanden van de deelnemende “ECVO-Scheme” landen en in het centrale ECVO databestand worden gebruikt.

De ECVO en het NL panel zijn zich er van bewust dat vooral het loslaten van de NB vermelding en dus het vermelden van alle gevonden (als) erfelijk(e) (beschouwde) oogafwijkingen meer zal vragen van de rasverenigingen en fokkers bij het bepalen van hun beleid. Anderzijds is het wel meer passend in het Beleid van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied waarbij van rasverenigingen wordt gevraagd prioriteiten voor de bestrijding van álle binnen een ras bekende erfelijke afwijkingen vast te stellen.

Verder blijken er bij diverse fokkers en rasverenigingen onduidelijkheden te bestaan over de notering van distichiasis en ectopische ciliën. Daarom hieronder de tekst uit de ‘ECVO-Manual’ zoals die te vinden is op de site van de ECVO voor ‘distichiasis/ectopic cilia’

“Presumed inherited eye disease in many breeds; single or multiple hairs (cilia) from an abnormally located hair follicle in the eyelid margin, usually growing from or in between the Meibomian glands, and arising from the Meibomian duct openings, or emerging through the eyelid conjunctiva which

may cause ocular irritation. The defect is due to abnormal differentiation of a tarsal gland. Distichiasis usually occurs at an early age (<1-2 years), but may occur any time in life

No further details such as e.g. deleting or encircling distichiasis or ectopic cilia, or mentioning the

number of hairs, are to be written on the form.In chapter 8, The veterinary ophthalmologists’ breeding advice, the general advice for distichiasis/ectopic cilia is: “optional”, but in severe cases: “no breeding”. Thus in case of e.g. hard, stiff hairs, or ectopic cilia distinctly irritating the cornea, the examiner will also tick the box: “severe’ in the comment area.”

Vertaling: Als erfelijk beschouwde oogziekte in vele rassen; enkelvoudige of multipele haren (ciliën) vanuit een abnormaal gelokaliseerd haarzakje in de ooglidrand, meestal groeiend vanuit of tussen de Meibomse klieren, te voorschijn komend uit de openingen van de Meibomse klieren, of tevoorschijn komend door het bindvlies van het ooglid hetgeen irritatie kan veroorzaken. De afwijking is het gevolg van abnormale ontwikkeling van een klier. Distichiasis komt meestal voor op jonge leeftijd (<1­2 jaar), maar kan op elk moment in het leven optreden.

Op het formulier mogen geen verdere details worden geschreven, zoals doorstrepen of omcirkelen van distichiasis of ectopische ciliën, of het vermelden van het aantal haren. In hoofdstuk 8, het fokadvies vanuit de veterinaire oogspecialisten, is het algemene (fok)advies voor distichiasis/ectopische ciliën: ‘optioneel’, maar in ernstige gevallen: ‘niet fokken’ Dientengevolge zal in het geval van bijv. harde, stijve haren, of bij ectopische ciliën die duidelijk het hoornvlies irriteren, de onderzoeker het vakje ‘ernstig’ in (bij commentaar) aanvinken

Ook voor deze afwijking geldt dat de notering in de toekomst kan wijzigen.

Wij hopen met deze brief u duidelijkheid te hebben geven in de veranderingen die plaatsvinden, maar beseffen dat het een lastige materie is. Bij vragen kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Namens het NL-ECVO oogpanel,

Dr. F.C. Stades (voorzitter) en drs. A. Heijn (secretaris) September 2016