Fokkersoverleg en de ALV online

Fokkers-overleg op 17 april en de ALV op 25 april....Deze zullen online gehouden worden, zie voor aanmelden en info bij de Club-Agenda en zie de uitleg hieronder.


ALV en fokkersoverleg online

Wat betekent dat?

Een online ALV is geen gewone ALV. Het is een digitale oplossing om besluitvorming te kunnen laten plaatsvinden, zodat wij aan onze statutaire verplichtingen kunnen voldoen en /of zodat de voortgang van onze vereniging niet staakt.

Zie de online ALV daarom als een praktische oplossing voor besluitvormig en niet, zoals u wellicht gewend bent, een gelegenheid voor ontmoeting, uitgebreide kennisdeling en discussie. Een ALV die online wordt gehouden is vooral nuttig en daarmee kort en effectief.

Hoe kunt u deelnemen?

U kunt zich aanmelden via de mail bij Willy Zomer (voorzitter@welshcorgiclub.nl) vòòr 18 april 2021. De aangemelde leden krijgen minimaal 72 uur voor aanvang van de ALV via de mail de stukken voor de ALV en een uitleg over het online deelnemen aan de ALV en het elektronisch stemmen.

Als u wil deelnemen aan de online ALV, raden wij u aan eens met bekenden in uw omgeving het programma Zoom te testen als u daar nog niet bekend mee bent. Dat kan gratis via www.zoom.us. Ook geven wij u de gelegenheid om op de dag zelf (25 april) vóór de start van de ALV om 10.30 Zoom te testen. U kunt de online vergaderingslink van Zoom, die u in de mail zult ontvangen, openen vanaf 10.00 uur die dag. Zo heeft u een halfuur de tijd om te kijken of alles goed werkt.

Fokkersoverleg

Voor de ALV gaan we het fokkersoverleg ook online organiseren. Bij de agenda staat hoe u zich kunt aanmelden. Tijdens het fokkersoverleg is er meer gelegenheid voor kennisdeling, vragen en discussie.

Wat mag er?

Op basis van de spoedwetgeving kunnen besluiten, ook als dat niet in de statuten is bepaald, op afstand en dus digitaal genomen worden.

Met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (de “Spoedwet“) wordt (tijdelijk) een oplossing geboden.

De Spoedwet maakt digitaal vergaderen door de ALV mogelijk. Het bestuur van de vereniging is bevoegd te besluiten een dergelijke digitale ALV uit te roepen. De Spoedwet stelt, in het kader van zorgvuldige vergadering en besluitvorming, enkele voorwaarden aan deze mogelijkheid tot digitaal vergaderen:

  1. De ALV moet door de leden en vergadergerechtigden (hierna: “leden”) te volgen zijn via een elektronisch communicatiemiddel.
  2. Leden moeten uiterlijk 72 uur voor de ALV in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over onderwerpen die op de agenda staan.
  3. De vragen van leden moeten uiterlijk tijdens de ALV worden beantwoord en deze antwoorden moeten toegankelijk gemaakt worden voor de leden, bijvoorbeeld via de website of een email.
  4. Tijdens de ALV moeten vragen van leden zo goed mogelijk worden beantwoord, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

Indien niet aan sub c. en sub d. is voldaan, dan tast dit de rechtsgeldigheid van de in de ALV genomen besluiten niet aan. Mocht bijvoorbeeld een verbinding tijdens de ALV niet goed werken of mocht een lid door andere redenen niet goed of niet volledig deel kunnen nemen aan de digitale ALV, dan heeft dit geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van besluiten die tijdens de ALV zijn genomen.

Elektronisch stemmen

De Spoedwet maakt het mogelijk dat, indien statuten niet in de mogelijkheid tot elektronisch stemmen voorzien, het bestuur kan bepalen dat het stemrecht kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel.