Info voor FOKKERS

Aan alle fokkers van stamboomhonden

Beste heer, mevrouw,

De afgelopen jaren is er door de Raad van Beheer samen met haar leveranciers hard gewerkt aan de nieuwe IT4Dogs. De start komt nu dichtbij. Het nieuwe IT4Dogs staat gepland voor live-gang op dinsdag 1 december 2020. ( Lees hier meer... )


Mededeling van het bestuur N.W.C.C inzake fokkerij - 25 maart 2020

Door maatregelen ter bestrijding van de uitbraak van het Corona virus zijn gezondheidsonderzoeken bij gezelschapsdieren momenteel erg moeilijk, zo niet onmogelijk.

Het bestuur van de NWCC heeft daarom het volgende besloten:

Van honden die al een ECVO uitslag hebben, deze uitslag te accepteren tot het weer mogelijk is om ECVO onderzoek te doen, deze regel zal is tot 1 juni 2020 van kracht zijn. Dit besluit is genomen op grond van het feit dat de uitslagen van de herhaal onderzoeken tot op heden alle hetzelfde zijn en dat de gegevens van deze honden in het register staan vermeld.

Honden die nog geen onderzoeken hebben gehad, mogen niet worden ingezet voor de fok. Zij zullen dus even geduld moeten hebben tot de HD / ED en ECVO onderzoeken weer gedaan kunnen worden. Dit om de gezondheid te behouden van onze Corgi's, en omdat van deze groep niets bekend is in het register.


Tot slot een bericht van de Raad van Beheer inzake het beoordelen:

UPDATE 25-03-2020

De meeste dierenartsen geven daarom aan de niet spoedeisende diergeneeskundige zorg uit te stellen. De ECVO artsen hebben aangegeven de screeningsonderzoeken tot 1 juni niet uit te voeren (zie brief van ECVO-panel). Ook andere praktijken hebben aangegeven niet of minder screeningsonderzoeken uit te voeren. Ook is het mogelijk dat begeleiding van fokdieren niet meer wordt aangeboden (progesteron bepaling). Deze maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat spoedeisende hulp te allen tijde wel beschikbaar blijft!

De gezondheid van de honden en het inzetten van de juiste fokdieren is ook in crisistijd van het grootste belang. Voor een aantal rassen gelden er aanvullende voorwaarden voor stamboomafgifte. Voor deze rassen geldt dat wij de normale geldigheid van de gezondheidsonderzoeken oprekken naar 1 juni a.s. De Raad van Beheer geeft zo de gezondheid de prioriteit en ondersteunt de verantwoorde inzet van fokdieren.

Dit betekent dat eerder uitgevoerd ECVO-oogonderzoek tot en met 1 juni 2020 geldig blijft (dus maximaal 15 maanden). Ook de leeftijdsgrens voor de MRI-onderzoeken voor de Cavalier King Charles Spaniels, die op drie jarige leeftijd weer een nieuw MRI-resultaat moeten kunnen overleggen, kunnen hier aanspraak op maken. De uitslag van het hartonderzoek zal ook langer, tot 1 juni 2020, geldig blijven. Het is dus langer mogelijk om met het eerder behaalde goede resultaat te blijven fokken.

De rasverenigingen kunnen op basis van het verenigingsfokreglement zelf kijken hoe ze in deze situatie omgaan met de voor hun leden verplichtte onderzoeken. Uiteraard blijven ook de wettelijke regels gewoon van kracht. Wij adviseren geen concessies te doen op het gebied van gezondheid en dekkingen uit te stellen.

Wanneer de overheidsmaatregelen veel langer gaan gelden is het mogelijk dat wij bovenstaande regels zullen wijzigen.


Onderwerp: ECVO onderzoeken.                                                                                                            Wageningen, 24 maart 2020

Geachte heer, mevrouw,
In verband met de Coronacrisis worden verregaande maatregelen getroffen die ook effect hebben op de ECVO-oogonderzoeken. Cruciale zaken zijn daarbij het thuiswerken, verminderen van contacten, 1.5 meter afstand houden en uitgebreide hygiënemaatregelen.
Uw dierenarts oogarts kan helaas niet thuis werken en wordt in het dagelijks werk geconfronteerd met het feit dat de 1.5 meter afstand vaak niet haalbaar is en dat er via uw huisdier toch continu contact is. Vanwege de veiligheid van ons personeel, onze omgeving maar ook onszelf is het dan ook noodzakelijk dat wij contacten die niet strikt noodzakelijk zijn voorlopig moeten annuleren. En dit betekent dat de ECVO-oogonderzoeken tot tenminste 1 juni niet meer worden uitgevoerd. Mocht er een zeer dringende reden zijn waarom een ECVO-onderzoek toch zou moeten worden gedaan, dan kunt u contact opnemen met één van de oogartsen om te overleggen of het risico aanvaardbaar lijkt.

Wij vragen om uw begrip en hopen dat u zult begrijpen dat dit ook voor ons een moeilijke beslissing is geweest. Maar alleen op deze manier kunnen wij klaar blijven staan voor het zieke dier, de oogheelkundige patiënt, en toch het aantal contacten verminderen. Hoe meer wij ons met z’n allen aan de regels houden, hoe sneller we weer over kunnen gaan tot de orde van de dag. Wij wensen u veel sterkte in deze tijd en blijf gezond!

Namens het ECVO-panel, met vriendelijke groet,Hondensector, wetenschap en dierenwelzijnsorganisaties presenteren plan FairDog

‘Waar kan ik zonder zorgen een gezonde en sociale hond aanschaffen?’ Deze vraag blijkt in de praktijk moeilijk te beantwoorden. De wereld van de hondenhandel en –fokkerij is gecompliceerd en aan elke vorm kleeft een risico. Dit maakt de aanschaf van een hond alles behalve eenvoudig. Met onder andere kwaliteitscriteria voor de hondenfokkerij en import van buitenlandse herplaatsers, een website met betrouwbaar aanbod voor consumenten en het stimuleren van het bonafide aanbod wil FairDog op termijn een goed antwoord kunnen geven op deze vraag.

In Nederland hebben zo'n 1,2 miljoen huishoudens een hond, samen goed voor 1,5 miljoen honden. Op de kat na het meest gehouden huisdier. Naar schatting is er elk jaar vraag naar 150.000 honden. De vraag is groot, het aanbod ook alleen is dat versnipperd en niet altijd even betrouwbaar. Waar moet je zijn als je op zoek bent naar een gezonde en sociale hond? Een rasvereniging, het dierenasiel, een handelaar, wachten tot de hond van een kennis weer een nestje heeft of toch maar via Marktplaats? De consument ziet door de bomen het bos niet meer, zeker niet als je ook nog wilt voorkomen dat je toekomstige hond uit de malafide handel komt, gezondheids- of gedragsproblemen heeft of ziektes met zich meedraagt.

Website met betrouwbaar aanbod

Om zoekende hondenkopers te helpen wil FairDog op termijn de consument een website met alleen betrouwbaar aanbod bieden. Daarbij maakt het niet uit of ze op zoek zijn naar een professioneel gefokte hond, een gelegenheidspup of een herplaatser (bijvoorbeeld een hond uit een asiel) uit binnen- of buitenland. Tegelijkertijd kan gerichte voorlichting en informatie ervoor zorgen dat er een zo goed mogelijke match tussen hond en mens wordt gevonden. Op de website wordt de nieuwe hondenbezitter ook na de aankoop verder geholpen met informatie over de opvoeding en verzorging van de hond.

Kwaliteitscriteria fokkerij en import honden

Om tot zo'n website te komen moeten er onder meer kwaliteitscriteria worden vastgesteld binnen de fokkerij. Denk aan gebieden als gezondheid, gedrag, fokmethode, huisvesting en het welzijn van de honden. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar manieren om ervoor te zorgen dat er een juiste match wordt gevonden tussen hond, mens en omgeving. Voor import van honden uit het buitenland komen daar nog een aantal zaken bij. Transparantie over de selectie en herkomst, voorkomen van insleep infectieziekten, transport en een bijdrage aan het oplossen van problemen met zwerfhonden in land van herkomst zijn daar voorbeelden van. De consument moet er straks op kunnen rekenen dat de hond die ze via FairDog vinden een gezonde en sociale hond is die op een verantwoorde wijze is gefokt of geïmporteerd en dat ze de juiste informatie hebben om samen een mooie toekomst tegemoet te gaan.

Deelnemers FairDog

Citaverde College, Dibevo, Dier & Recht, Dierenbescherming, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, Stray Animal Foundation Platform, Universiteit Utrecht, Hogeschool Van Hall Larenstein en Vereniging van Beroepsmatige Kennelhouders (VBK). Andere partijen die belangstelling hebben om mee te doen aan FairDog kunnen zich bij het platform aanmelden via de website Fairdog.nl.Informatie couperen

Tijdens de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer van 22 juni 2019 is het besluit genomen om alle regels met betrekking tot het couperen van de oren en de staart vanaf 1 augustus 2019 uit het Kynologisch Reglement (KR) te schrappen. De achterliggende gedachte daarbij is, dat de wet altijd geldt en de regels uit het KR verwarring kunnen scheppen, doordat ze niet (meer) geheel in lijn zijn met de wet.

Standpunt van RVO

De Raad van Beheer heeft wel begrepen dat de uitleg van de wet vragen oproepen. Daarom hebben wij een aantal vragen aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) gesteld. Uit de antwoorden van RVO kan het volgende worden afgeleid:

 1. In Nederland mag een hond niet aan de oren of de staart gecoupeerd worden.
 2. In Nederland mogen gecoupeerde honden niet aan shows en andere evenementen deelnemen. 
 3. In een aantal andere landen is het couperen van (een deel van) de staart wel toegestaan.

Daarbij zijn ook landen die alleen voor een bepaald(e) ras(groep) – met name in de praktijk ingezette jachthonden – het couperen toestaan.

 1. Honden uit die landen mogen in Nederland niet deelnemen aan shows, wedstrijden e.d..
 2. Het verhandelen van gecoupeerde honden is verboden.
 3. In het buitenland geboren honden – ongeacht of couperen daar is toegestaan – die naar Nederland worden geïmporteerd, worden per geval bekeken. Uitgangspunt hierbij is dat er van omzeiling van de Nederlandse regels geen sprake mag zijn.
 4. Ten aanzien van het buitenland wordt geen onderscheid gemaakt tussen EU-lidstaten of niet-lidstaten.
 5. De regels gelden sinds 1 december 2016.
 6. De handhaving door de LID vindt met name plaats ten aanzien van shows, wedstrijden e.d..
 7. Vooralsnog wordt er een uitzondering gemaakt voor honden die door een medische noodzaak gecoupeerd zijn.

De wet

Het coupeerverbod is geregeld in de artikelen 2.8, 2.15 en 2.16 van de Wet Dieren:

Artikel 2.8:

 1. Het is verboden:
 2. lichamelijke ingrepen te verrichten (...)
 3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing ten aanzien van:
 4. lichamelijke ingrepen waarvoor een diergeneeskundige noodzaak bestaat(...) ;

Artikel 2.15:

(…)

 1. Het is verboden deel te nemen aan wedstrijden met dieren waarbij een bij artikel 2.8 verboden lichamelijke ingreep is verricht.

(…)

 1. Het is verboden dieren waarbij een bij artikel 2.8 verboden lichamelijke ingreep is verricht, tot een wedstrijd toe te laten.

Artikel 2.16:

 1. Het is verboden deel te nemen aan tentoonstellingen of keuringen met dieren waarbij een bij artikel 2.8 verboden lichamelijke ingreep is verricht.
 2. Het is verboden dieren waarbij een bij artikel 2.8 verboden lichamelijke ingreep is verricht, tot een tentoonstelling of keuring toe te laten.

LABOKLIN Nederland is een diagnostisch laboratorium puur gericht op de diergeneeskunde. Om in te spelen op het volledige veterinaire vakgebied, bieden wij een zeer breed spectrum van diagnostische testen aan, waaronder hematologie, klinische chemie, microbiologie, allergie, pathologie en moleculaire biologie. Een globaal overzicht vindt u hieronder. Het complete overzicht en uitgebreide testinformatie vindt u respectievelijk in onze ‘Catalogus dierenarts’ en ‘Directory of tests’.

Voor een gedetailleerd overzicht van ons testaanbod (catalogus) en handige informatie over onze testen (Directory of tests), klikt u Hier

Bij LABOKLIN ( https://nl.laboklin.info/ )  krijg je korting als je lid bent van een rasvereniging. Dit staat er van op hun site.:

Indien de eigenaar de rekening betaalt dient deze hiervoor te tekenen op de aangegeven plaats op het formulier. In dat geval geldt er voor leden van de rasvereniging een korting op de meeste testen; voor deze korting dient bij iedere zending een bewijs van lidmaatschap te worden meegestuurd, bijvoorbeeld een kopie van de lidmaatschapskaart.


 

Zoeken naar Dierenartsen gezond-heidsonderzoeken, zoals ECVO / ED / HD / PL  -  klik hier 

ECVO = oogonderzoek  /  ED = Elleboogdysplasie  /  HD = Heupdysplasie  /  PL = Patella Luxatie


Het is nu wel heel eenvoudig om de juiste DNA-testen voor uw rashond aan te vragen.

CombiBreed heeft alle DNA testen die per ras beschikbaar zijn samengevoegd in één combinatiepakket. 

Een compleet en actueel overzicht van ons assortiment DNA-testen en combinatiepakketten is beschikbaar in onze webshop op www.combibreed.com.

Zoals op b.v volgende testen -  DM-test H 673  /  Haarlengte test H 765  /  PRA-rcd3 test H770  /  Vachtkleur Merle test H630  /  Von Willebrands Type 1 test H667


Opleidingen Kynologische Kennis 1 en 2 in nieuw jasje gestoken

De opleidingen Kynologische Kennis 1 en 2 die via de Raad van Beheer behaald kunnen worden, zijn recent vernieuwd en heten voortaan Basiscursus Fokken en Houden van honden en Voortgezette Kynologische Kennis. Lees meer in Raadar nr.16


Wil je je verdiepen in het fokken van rashonden, dan is het boek ‘Het fokken van rashonden, omgaan met verwantschap en inteelt’ wellicht iets voor jou. Dit boek is geschreven door de Raad van Beheer en Wageningen University & Research Centre, met subsidie van het ministerie van Economische Zaken. Je kunt dit boek online bekijken,  Het fokken van Rashonden   maar er is ook een gedrukte versie. 


Locatiecontroles

In 2012 zijn de locatiecontroles in het leven geroepen. Op grond van de Uitvoeringsregels kunnen buitendienstmedewerkers de gehele locatie controleren. Nadeel is echter dat de controle alleen kan plaatsvinden als een fokker een dienst bij de Raad van Beheer afneemt, waarbij gedacht moet worden aan het aanvragen van een kennelnaam of stambomen voor een nestje. De afgelopen periode is gebleken dat dit onvoldoende is. Het bestuur van de Raad van Beheer heeft daarom besloten om de Uitvoeringsregels aan te passen. Artikel 2.1 wordt zo uitgebreid dat een controle ook kan worden gedaan als bij de Raad van Beheer één of meer klachten zijn binnengekomen over de locatie van een fokker. Een dergelijke controle kan dan onaangekondigd plaatsvinden. De nieuwe regels treden op 1 november 2018 in werking.De volledige Uitvoeringsregels Locatiecontrole vindt u op de website van de

Raad van Beheer: https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/kennelnaam/.    Het bestuur van de RvB hoopt hiermee meer handvatten te hebben om op te treden bij situaties zoals bij de Teckel-fokker in Woerden.


Aanpassing 12-maandenregel

Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit. Lees verder meer op de site van de Raad van Beheer of het artikel in de laatste Raadar


In ons fokbeleid zijn de gezondheid, het welzijn en het sociaal gedrag van honden leidend. Iedereen wil immers een gezonde en sociale hond. De maatregelen uit ons fokbeleid stellen de hond dan ook centraal. Daarmee ligt de lat voor onze fokkers hoog. Wel proberen we de lat niet zo hoog te leggen dat fokkers naar het grijze circuit verdwijnen, omdat dit vaak ten koste gaat van de gezondheid en het welzijn van die honden. Lees meer