Algemene Leden Vergadering 2017

odt-logo

 

 

 

Hierbij wordt u uitgenodigd aanwezig te zijn op de Algemene Leden Vergadering van de NWCC welke zal worden gehouden op 18 Juni 2017 te Elst (Gelderland).

Aanvang van de ALV :   13.30 uur

Locatie:    Onder de Toren      St.Maartenstraat 34        6661 DA Elst (Gelderland)        0481-373102

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en afmeldingen
 3. Mededelingen
 4. Verslag A.L.V. van 29-01-2017 (zie blad 1 2017)
 5. Jaarverslag over 2016 van de  penningmeester (in dit blad)
  1. Balans
  2. Staat van baten en lasten 2016
  3. Financiële beschouwing 2016
  4. Begroting lopende jaar 2017
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Bestuursverkiezing. Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor:
     a.        mevrouw M. Blokland
  b.        mevrouw T. Ringnalda
 8.    c.        de heer H. Teeseling (waarnemend secretaris tot in de vacature is voorzien)
 9. Stand van zaken Verenigings Fok Reglementen (VFR) na het Fokkersoverleg d.d. 25-03-2017
 10. Rondvraag
 11. Sluiting


thg1d595re
Verzoek tot het betalen van de Contributie voor 2017.
Het jaar loopt weer ten einde. Volgend jaar hopen we met een nieuw bestuur de NWCC weer op rolletjes te laten lopen 
en veel activiteiten te organiseren.
Hierbij nodig ik u uit tot het betalen van de contributie voor het jaar 2017,
Op Iban nr. NL62INGB0000624942 ten name van Nederlandse Welsh Corgi Club.
Onder vermelding van u naam en lidnummer
Hoofdlidmaatschap       €. 27,50
Gezinslidmaatschap.      €. 11,00
Jeugdlidmaatschap.      €. 11,00
Buitenlands lidmaatschap. €. 32,50

Bij voorbaat dank en tot volgend jaar,
Penningmeester NWCC,
Rina Grouwstra.

LET OP!!! 
Er is nog geen mogelijkheid om via MACHTIGING te betalen ?


 
Share Button